מענקי מחקר ופיתוח

מגוון רחב של מקורות מימון עומד כיום לרשות חברות ישראליות המבקשות לקבל סיוע במימון פעילויות המו“פ שלהן.

לכל אחד ממקורות אלו יתרונות ומגבלות ייחודיים, המחייבים ניתוח מעמיק בטרם תחליט החברה איזה מקור מימון מתאים לה ביותר בהתאם לשלב שבו היא נמצאת ולתכניותיה לטווח הארוך.

מסלולי מענקים:

קרן המו"פ

המסלול תומך בחברות מסחריות בתהליכי פיתוח של מוצרים חדשים או בשדרוג טכנולוגיה קיימת. המסלול מעניק את התמריץ הכספי הגדול ביותר מטעם ממשלת ישראל לפעילויות מחקר ופיתוח של תאגידים ישראליים ופונה לכלל תחומי הטכנולוגיה, במטרה לחזק ולקדם את המשק הישראלי.

Horizon Europe
(2021-2027)

תכנית הפועלת במסגרת האיחוד האירופי. תכנית המענקים מאפשרת הגשה הן במסלול SME והן במסלולי קונסורציום. תמיכת האיחוד ניתנת עבור פרויקטים מצטיינים בתחומם ומגיעה למיליוני אירו לפרויקט.

זירת הזנק

ליזמים וסטרטאפים בתחילת דרכם, הנמצאים בשלב פיתוח הרעיון, וכן לתאגידים המעוניינים להפעיל חממות ומעבדות.

קרנות דו-לאומיות

הקרנות הן מסלול תמיכה עצמאי ומעודדות שיתופי פעולה מוגברים בין חברות ישראליות לחברות ממדינות השת״פ.

מענקים פדרליים בארה"ב

הממשל האמריקאי מפעיל עשרות תכניות תמיכה במשרדי הממשל השונים, במטרה לקדם פיתוח תשתיות טכנולוגיות ופרויקטים פורצי-דרך. חלק מהתכניות פתוח גם לחברות זרות. חברתנו מתמחה בהגשת בקשות למגוון רחב של תוכניות המופעלות על ידי משרדי הממשל.

חברות בצמיחה

לסטרטאפים וחברות בשלבי צמיחה, חברות בוגרות, מרכזי מו"פ. המסלול מציע מענקי מו"פ בשלבים שונים, מהוכחת היתכנות ועד להרצה במסגרת פיילוטים, ומגוון כלים פיננסיים לקידום החדשנות בחברות.

הסכמי שיתוף פעולה דו-לאומיים

המסלול מספק תמיכה לחברות ישראליות אשר משתפות פעולה עם חברות זרות בפרויקטי מו"פ של מוצרים טכנולוגיים חדשים או בשדרוג מהותי של טכנולוגיה קיימת. למדינת ישראל למעלה מ-50 הסכמי שיתוף פעולה עם מדינות שונות ברחבי העולם. המסלול מעניק תמריץ כספי במימון השת״פ הבינלאומי ומגדיל את סיכוי ההצלחה של המיזמים המשותפים בפרויקט. באמצעות מסלול זה ניתן לקבל סיוע בחיפוש שותפים טכנולוגיים זרים.

היתרונות לחברות הנעזרות בתמריצי הרשות לחדשנות:

במובן זה, קיימים מספר יתרונות לגיוס התמיכה מרשות החדשנות:

החזר המענק מתבצע כתמלוגים מכספי המכירה של המוצר

הרשות נוטלת, יחד עם החברה, את הסיכון הכרוך בהצלחת הפיתוח ובהצלחת המוצר בשוק.

החזר התמלוגים מוגבל לגובה המענק שהתקבל, בתוספת ריבית נמוכה

הרשות לחדשנות אינה "שותפה" ברווחים אלא רק בסיכון.​

המענק ניתן ללא צורך בבטוחות

בתנאי השוק כיום, כאשר הבנקים מצמצמים את היקפי האשראי לחברות, מענקי הרשות מאפשרים לחברות תזרים חיובי לצד ההוצאות על הפעילויות השונות הקיימות בכל חברה.

המענק ניתן ללא צורך בהנפקת מניות או בוויתור על זכויות

פעילות מו"פ דורשת הזרמת כספים תמידית, ובניגוד למקובל בשוק העסקי, המענק אינו מלווה בדרישה להנפקת מניות או וויתור על זכויות.

החזר גמיש

החזר כספי המענק מותנה בהצלחת החברה, בניגוד לגיוס הלוואה מבנק או ממשקיע. גובה ההחזר תלוי בתמלוגים בפועל ממכירת המוצר.

תהליך העבודה

המסלול שעוברת חברה המבקשת לקבל תמריץ מו“פ כולל שלושה שלבים עיקריים:
1

הכנת הבקשה והגשתה

1

פרק הזמן מהגשת הבקשה ועד לבחינתה ואישורה על ידי וועדת המחקר

1

עבודה שוטפת ודיווחים לאחר אישור הבקשה

הכנת הבקשה והגשתה

שלב זה אורך בין ארבעה לשישה שבועות, ומשכו תלוי במידת הבשלות והגיבוש של הנושא בחברה. הנושאים העיקרים המטופלים בשלב זה כוללים:

גיבוש אסטרטגיה

כוללת וקיום פגישות מקדמיות לבחירת נושא הפיתוח הרצוי ביותר לחברה, וקביעת היקפו.

איסוף ועיבוד מידע ונתונים

בשלב ראשון ממחלקות המו"פ והשיווק בחברה, לצורך הגדרה מיטבית של תוצרי הפיתוח הצפויים.

כתיבת טיוטות של פרקי הבקשה.

עבודה שוטפת הכוללת החלפת טיוטות עם מחלקות הפיתוח, השיווק והכספים, ובמידת הצורך – גם פגישות פרונטאליות
שילוב תוצרי הכתיבה לכלל בקשה קוהרנטית.

תיקונים

הגהות ותיקונים על ידי כל המעורבים.

הגשה

אישור, חתימה והגשה.

מהגשת הבקשה ועד לאישורה על ידי וועדת המחקר

בדיקה

בפרק זמן זה החברה נדרשת לעמוד בבדיקה של בודק מקצועי מטעם רשות החדשנות ושל ראש התחום ברשות או נציגים של הקרן, לפי העניין.  תהליך הבדיקה כולל פגישה פרונטאלית אחת או יותר, בה על החברה להציג את המחקר ולהסביר היבטים שונים שלו, כגון: החדשנות הטכנולוגית, תוצרי הפיתוח, היתרון בשוק, גודל השוק והיבטי שיווק.

מפגש עם הבודק המקצועי

המפגש עם הבודק המקצועי הוא שלב חשוב בתהליך. יכולתו של הבודק לייצג באופק אפקטיבי את החברה בוועדת המחקר תלויה בהבנתו את התמונה הכללית בהיבטים של החברה, הטכנולוגיה והמוצר.  על החברה להכין לקראת המפגש מצגת ממצה ולבצע מספר סימולציות מקדימות.

חומרים משלימים

לאחר הפגישה, אם נדרש, יש לספק לבודק המקצועי חומרים משלימים לפי דרישה.

בדיקה פיננסית

בנוסף לבדיקה המקצועית, מתבצעת במהלך פרק זמן זה בדיקה פיננסית של רו"ח מטעם הרשות לחדשנות.  מטרת הבדיקה היא בחינת יכולת החברה לממן את חלקה בתוכנית המו"פ.  הבדיקה הינה אחד מן התנאים לתחילת התמיכה.

עבודה שוטפת ודיווחים לאחר אישור הבקשה

דוחות תקופתיים

חברות הזוכות במענקי מו"פ מחויבות להגיש דוחות תקופתיים על ההוצאות שנעשו ועל התקדמות הפיתוח.  כמו-כן, מוגשים דוחות מסכמים חשבונאיים וטכנולוגיים בגמר כל שנת תוכנית.

בקשות לשינויים בתקציב ובאבני הדרך

כדי לאפשר גמישות בניהול הפיתוח, רשאית החברה להגיש בקשה לשינויים בתקציב ובאבני הדרך, ובלבד שזו אינה משנה באופן מהותי את נושא הפיתוח ותוצריו.
כאשר מדובר במיזמים משותפים (כגון ISERD או קרנות דו-לאומיות) השינויים חייבים להיות מוסכמים על כל השותפים למיזם.

חדשות

קול קורא לזירת תשתית טכנולוגית

בזירה "תשתית טכנולוגית" רשות החדשנות מחפשת אחר אותן חברות אשר יתאימו לתנאים של המסלולים הבאים: מסלול העברת ידע, מסלול הכוונת ידע, מסלול מימד, מסלול מאגדי

הזדמנות אחרונה זירת המערך הבינלאומי

הזדמנות עד סוף שנת 2020 להגיש בקשה למענק בזירת המערך הבינלאומי בתוכנית הלוואות בערבות קרן ההשקעות האירופית EIF.התוכנית היא חלק מתוכנית Horizon 2020 וכל מטרתה,