AMY ConsultantsR&D Grant Experts

התקשר אלינו 972-1-700-700-451+    דוא"ל: info@amy-consultants.com

תהליך העבודה

המסלול שעוברת חברה המבקשת לקבל תמריץ מו“פ כולל שלושה שלבים עיקריים:

  • הכנת הבקשה והגשתה.
  • פרק הזמן מהגשת הבקשה ועד לאישורה על ידי וועדת המחקר.
  • עבודה שוטפת ודיווחים לאחר אישור הבקשה.

הכנת הבקשה והגשתה

שלב זה אורך בין ארבעה לשישה שבועות, ומשכו תלוי במידת הבשלות והגיבוש של הנושא בחברה. הנושאים העיקרים המטופלים בשלב זה כוללים: 

  • גיבוש אסטרטגיה כוללת וקיום פגישות מקדמיות לבחירת נושא הפיתוח הרצוי ביותר לחברה, וקביעת היקפו.
  • איסוף ועיבוד מידע ונתונים – בשלב ראשון ממחלקות המו"פ והשיווק בחברה, לצורך הגדרה מיטבית של תוצרי הפיתוח הצפויים.
  • כתיבת טיוטות של פרקי הבקשה.
  • עבודה שוטפת הכוללת פגישות והחלפת טיוטות עם מחלקות הפיתוח, השיווק והכספים.
  • שילוב תוצרי הכתיבה לכלל בקשה קוהרנטית.
  • הגהות ותיקונים על ידי כל המעורבים.
  • חתימה והגשה.

מהגשת הבקשה ועד לאישורה על ידי וועדת המחקר

בפרק זמן זה החברה נדרשת לעמוד בבדיקה של בודק מקצועי ושל ראש התחום בלשכת המדע"ר או נציגים של הקרן, לפי העניין. תהליך הבדיקה כולל פגישה פרונטאלית אחת או יותר, בה על החברה להציג את המחקר ולהסביר היבטים שונים שלו, כגון: החדשנות הטכנולוגית, תוצרי הפיתוח, היתרון בשוק, גודל השוק והיבטי שיווק.
המפגש עם הבודק המקצועי הוא שלב חשוב בתהליך. יכולתו של הבודק לייצג את החברה בוועדת המחקר תלויה בהבנתו את התמונה הכללית בהיבטים של החברה, הטכנולוגיה והמוצר. על החברה להכין מצגת ממצה ולבצע מספר סימולציות מקדימות.
לאחר הפגישה, אם נדרש, יש לספק חומרים משלימים לפי דרישת הבודק המקצועי.
בנוסף לבדיקה המקצועית, מתבצעת במהלך פרק זמן זה בדיקה פיננסית של רו"ח מטעם המדע"ר / הקרן. מטרת הבדיקה היא בחינת יכולת החברה לממן את חלקה בתוכנית המו"פ. הבדיקה מהווה תנאי לתחילת התמיכה.

עבודה שוטפת ודיווחים לאחר אישור הבקשה

חברות הזוכות במענקי מו"פ מחויבות להגיש דוחות תקופתיים על ההוצאות שנעשו ועל התקדמות הפיתוח. כמו-כן מוגשים דוחות מסכמים חשבונאיים וטכנולוגיים עבור כל שנת תוכנית.
כדי לאפשר גמישות בניהול הפיתוח, רשאית החברה להגיש בקשה לשינויים בתקציב ובאבני הדרך, ובלבד שזו אינה משנה באופן מהותי את נושא הפיתוח ותוצריו. כאשר מדובר במיזמים משותפים (כגון ISERD או קרנות בין-לאומיות) השינויים חייבים להיות מוסכמים על כל השותפים למיזם.