AMY ConsultantsR&D Grant Experts

התקשר אלינו 972-1-700-700-451+    דוא"ל: info@amy-consultants.com

תמריצי מחקר ופיתוח

מגוון רחב של מקורות מימון עומד כיום לרשות חברות ישראליות המבקשות לקבל סיוע במימון פעילויות המו“פ שלהן.  לכל אחד ממקורות אלו יתרונות ומגבלות ייחודיים, המחייבים ניתוח מעמיק בטרם תחליט החברה איזה  מקור מימון מתאים לה ביותר במצב בו היא נמצאת.

מקורות המימון המקובלים כוללים

שתופי פעולה בינלאומיים

ממשלת ישראל חתמה בשנים האחרונות על הסכמי שיתוף פעולה טכנולוגיים תעשייתיים עם ממשלות רבות. מטרת שיתופי הפעולה למנף את הידע והיכולת הטכנולוגית והתעשייתית של חברות מקומיות, ליצור כר פורה לפיתוח טכנולוגיות ומוצרים חדשים תוך ניצול הידע הטכנולוגי וההנדסי של השותפות ולהוות מנוף שיווקי למוצרים המפותחים. קרא עוד >

מדען ראשי (מדע"ר) של משרד התמ“ת

עבור חברות רבות כספי התמיכה של המדע"ר מהווים מקור מימון חשוב, מעצם היותם מענק מותנה.  במובן זה, קיימים מספר יתרונות לגיוס התמיכה מהמדע"ר:
קרא עוד >