AMY ConsultantsR&D Grant Experts

התקשר אלינו 972-1-700-700-451+    דוא"ל: info@amy-consultants.com

מדען ראשי (מדע"ר) של משרד התמ“ת

עבור חברות רבות כספי התמיכה של המדע"ר מהווים מקור מימון חשוב, מעצם היותם מענק מותנה.  במובן זה, קיימים מספר יתרונות לגיוס התמיכה מהמדע"ר:

  • החזר המענק מתבצע כתמלוגים מכספי המכירה של המוצר. המדע"ר נוטל, ביחד עם החברה, את הסיכון הכרוך בהצלחת הפיתוח והצלחת המוצר בשוק.
  • החזר התמלוגים מוגבל לגובה המענק שהתקבל, בתוספת ריבית נמוכה. המדע"ר אינו "שותף" ברווחים אלא רק בסיכון.
  • המענק ניתן ללא צורך בבטוחות. בתנאי השוק כיום, כאשר הבנקים מצמצמים את היקפי האשראי לחברות, מענקי המדע"ר מאפשרים לחברות תזרים חיובי לצד ההוצאות על הפעילויות השונות הקיימות בכל חברה.
  • המענק ניתן ללא צורך בהנפקת מניות או בויתור על זכויות. פעילות מו"פ דורשת הזרמת כספים תמידית, ובניגוד למקובל בשוק העסקי, המענק אינו מלווה בדרישה להנפקת זכויות או מניות.
  • החזר גמיש. החזר כספי המענק מותנה בהצלחת החברה, בניגוד לגיוס הלוואה מבנק או ממשקיע.  גובה ההחזר תלוי בתמלוגים בפועל ממכירת המוצר.