AMY ConsultantsR&D Grant Experts

התקשר אלינו 972-1-700-700-451+    דוא"ל: info@amy-consultants.com

שתופי פעולה בינלאומיים

ממשלת ישראל חתמה בשנים האחרונות על הסכמי שיתוף פעולה טכנולוגיים תעשייתיים עם ממשלות רבות. מטרת שיתופי הפעולה למנף את הידע והיכולת הטכנולוגית והתעשייתית של חברות מקומיות, ליצור כר פורה לפיתוח טכנולוגיות ומוצרים חדשים תוך ניצול הידע הטכנולוגי וההנדסי של השותפות ולהוות מנוף שיווקי למוצרים המפותחים.
ככלל, יכולים לקבל מימון במסגרות אלו רק פרויקטים בהם מעורבות חברות ישראליות וחברות מן המדינה הרלוונטית.
שת"פ בינלאומי מחלק את ההשקעה בפיתוח המוצר ואת הסיכון הקיים בפיתוח טכנולוגי חדשני בין השותפות – החברות עצמן והגופים תומכי המו"פ בשתי המדינות.

קרנות דו-לאומיות:

קרן דו-לאומית הינה מיזם משותף של שתי ממשלות שנועד לתמוך ולעודד שיתופי פעולה טכנולוגיים בין חברות במדינותיהם ולהרחיב את בסיס הידע בכל מדינה. הקרנות ממומנות באופן עצמאי ואינן פועלות תחת חוק המו"פ. לכל קרן תקציב, יעדים ונהלים משלה. המענקים הניתנים הם בשיעור המגיע עד ל-50% מהוצאות המו"פ של כל אחת מהחברות. הקרנות הפעילות כיום הן BIRD (ארה"ב), BRITECH (אנגליה), CIIRDF (קנדה), KORIL (דרום קוריאה) ו-SIIRD (סינגפור).

קרנות משותפות ותמיכה מקבילה:

קיימים הסכמי שיתוף פעולה טכנולוגיים עם מדינות רבות ביניהן אוסטרליה, איטליה, ארה"ב, בריטניה, גרמניה, הודו, הונג-קונג, סין, סינגפור, פינלנד, צרפת, קוריאה, קנדה, ושבדיה. ההסכמים מבטיחים השתתפות ממשלתית במימון פרויקטים משותפים של מו"פ טכנולוגי. המימון הישראלי במסגרת זאת מתקבל ממשרד התמ"ת, אשר ועדת המחקר שלו מאשרת את תכוניות המו"פ. יישום ההחלטות, מעקב, ובקרה מתבצעים ע"י לשכת המדע"ר.

הסכמי מימון רב-לאומיים:

ישראל חברה (נספחת) בתכנית המסגרת השביעית (FP7) למחקר ופיתוח של השוק האירופי המשותף. תכנית זו נועדה לעודד שיתוף פעולה מדעי וטכנולוגי בין המדינות המשתתפות ולקדם את תחומי המחקר אשר ימצבו את אירופה בחזית הטכנולוגיה העולמית. בהיות ישראל חברה נספחת בתוכנית המסגרת, זכאיות חברות ישראליות להשתתף וליהנות ממענקים כספיים ללא ויתור על זכויות יוצרים.
תכנית המסגרת תומכת בהתאגדויות בינלאומיות במסגרת קונסורציום של גופים אקדמיים העוסקים במחקר וחברות תעשייתיות לצורך פיתוח ידע ויישומו.
התועלת אותה יכולים גופים ישראליים להפיק מכניסה לקונסורציום כוללת נגישות לשוק האירופי, חשיפה לטכנולוגיות חדשות, מעורבות בקביעת סטנדרטים, היכרות עם לקוחות, ספקים ומתחרים, מינוף המאפשר מימוש פרויקטים גדולים ועתירי ממון, ואחרון חביב – קבלת מענקים כספיים ללא וויתור על זכויות יוצרים.
בשל תנאי ההשתתפות בתכנית המסגרת, צורת מימון זו אינה מתאימה בהכרח לכל חברה ולכל שלב בחיי החברה. עם זאת, בתנאים מתאימים עשויות חברות משתתפות ליהנות ממינוף עצום עקב קבלת נגישות לידע ייחודי ויצירת קשרים ארוכי טווח עם שותפים אירופאיים, ולאו דווקא עקב קבלת מענק כספי משמעותי.
הפעילות במסגרת זו מנוהלת בארץ ע“י ISERD, המינהלת הישראלית לתכנית המסגרת של האיחוד האירופי, הפועלת בחסות המדע"ר של משרד התמ"ת. פעילות המינהלת מבוקרת על ידי וועדת היגוי בה שותפים משרדי התמ"ת, המדע והטכנולוגיה, החוץ והאוצר, והועדה לתכנון ותקצוב (ות"ת) של המועצה להשכלה גבוהה.